Privacybeleid

Privacy Statement en disclaimer


Privacy Statement
De Bloemaert verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
 
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data en persoonsgegevens, verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van De Bloemaert.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Bloemaert verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals bepaald in de AVG.
 
Verwerking Persoonsgegevens
De Bloemaert behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. (school) kan Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de website  alsmede bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van De Bloemaert.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van De Bloemaert.

Verstrekking aan derden
Wij stellen geen persoonsgegevens beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderwijstaak of berust op een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. 
 
Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben recht op inzage in hun gegevens en kunnen zo nodig De Bloemaert verzoeken om gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het betrokkenen te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kun je richten aan emailadres: bs.de.bloemaert@xpectprimair.nl
 
Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van De Bloemaert? U kunt contact opnemen met Teun Brand (directeur), Dalemdreef 23, 5035 LZ of via email: bs.de.bloemaert@xpectprimair.nl.

Disclaimer
Hoewel De Bloemaert bij de totstandkoming van de informatie op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Bloemaert is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
 
Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan De Bloemaert of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bloemaert.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Basisschool De Bloemaert
Dalemdreef 23
5035 LZ  TILBURG
 
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Bloemaert geen controle heeft. De Bloemaert draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.
Cookie instellingen