Werkwijzer Sociale Veiligheid

We gebruiken op onze school de werkwijzer Sociale Veiligheid. 
Hieronder een korte samenvatting van deze werkwijzer. 

Op De Bloemaert kan een kind veilig leren in een versterkte omgeving. Kinderen staan op onze school centraal. Het is belangrijk dat ze graag naar school gaan. We proberen zo goed als mogelijk om te gaan met de verschillen die tussen kinderen bestaan en zoveel mogelijk open te staan voor de eigenheid van ieder individu.   

We hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. We willen graag partner zijn in de opvoeding van het kind en we maken gebruik van de pedagogische driehoek (ouder-kind-school samenwerking). We willen positief gedrag stimuleren en onze ouders zien we daarbij als samenwerkingspartners. Bij ongewenst/grensoverschrijdend gedrag informeren/gaan wij in gesprek met ouders en kijken we wat verder nodig is om het gedrag om te buigen naar gewenst gedrag.   

Leerkrachten werken natuurlijk ook veel samen. Zij hebben regelmatig overleg, waarbij ze praktische zaken bespreken, maar ook eens bij elkaar te rade kunnen gaan over problemen waar ze tegenaan lopen in hun groep. Samen weten we meer dan alleen. Sfeer vinden we heel belangrijk. Kinderen, maar ook ouders en leerkrachten moeten zich bij ons prettig voelen en op hun plaats.   

Schoolbreed werken we met de sociaal en emotionele ontwikkelingsmethode (SEO) ‘Goed Gedaan’. In de eerste week van het schooljaar starten we met de Gouden Week om te werken aan de basis van een gezonde groepsdynamiek. Ondanks het preventief handelen kan het weleens voorkomen dat curatieve interventies ingezet dienen te worden. 

We werken hiervoor met een werkwijzer sociale veiligheid om de veiligheid te waarborgen. Het doel van de werkwijzer is dan ook om kinderen te ondersteunen en begeleiden naar gewenst gedrag. We leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en hier invloed op kunnen hebben. We bieden ze daarbij kansen en mogelijkheden bij het maken van keuzes in hun gedrag.   

De werkwijzer dient tevens als kader voor de leerkracht waarbij tools verstrekt worden om ondersteunend te zijn in het leerkrachthandelen. In de werkwijzer is opgenomen hoe en wanneer de leerkracht welke stappen kan nemen om bij te dragen aan een sociaal veilig klimaat binnen De Bloemaert. De time-out bestaat uit 3 vormen; een time-in afscherming en/of uitsluiting in eigen groep, exclusie met optie in eigen groep of andere groep en time-out isolatie uit de groep/bij achtervang (van Overveld, 2012).

Een time-out wordt als volgt ingezet; een time- in bij stadium 1 en een time-out bij stadium 2 en 3 volgens het stappenplan. In de diverse stadia staan waarnemingen van gedrag geformuleerd waarin het ongewenste gedrag toeneemt (inzage op school mogelijk) .

Onder een time-out verstaan we dat een kind een moment krijgt buiten de klas, weg van prikkels en triggers. Het kind kan op dat moment niet mee in de klas. Er is sprake van verstoring in het onderwijsproces. Het wordt in principe niet ingevoerd als strafmaatregel (Horeweg, 2013). Wanneer het kind een time-out krijgt, worden triggers en/of versterkers van het ongewenste gedrag weggenomen. Afhankelijk van de situatie krijgt het kind tijd om na te denken over zijn gedrag of het afmaken van de gegeven schoolopdracht.  De leerkracht heeft in de tussentijd mogelijkheid om het eigen leerkrachtgedrag te analyseren (reflecteren middels; waarnemen en begrijpen (waarom, hoe en wat doe ik?).

Bij een time-out ligt de controle niet alleen bij de leerkracht, maar het kind kan zelf ook in de gelegenheid zijn om hiervoor te kiezen. De leerkracht houdt hierbij de regie, het is geen vanzelfsprekendheid dat het kind te pas en te onpas een time-out neemt. De leerkracht houdt bij in welke mate het kind hiervan gebruik wil maken en begeleidt het kind hierbij. Voor de jongere en/of impulsieve kinderen kan een time-out op verzoek van de leerkracht soms een uitkomst bieden tijdens emotionele momenten (Van Overveld, 2012). Bij pestgedrag zetten we de supportmethode in. 
Cookie instellingen