Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een verplicht overlegorgaan. De MR overlegt met de directie over diverse zaken rondom onze school. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, schooltijden, leerlingenzorg, de veiligheid in en rondom school, het beleid van de school (waar staan we voor en hoe dragen we dat uit) en de financiën van de school. Bij verschillende onderwerpen heeft de MR adviesrecht en in sommige gevallen ook instemmingsrecht. Er zijn ook onderwerpen waarbij het bestuur van onze school (XPect Primair) advies en soms instemming vraagt aan de Medezeggenschapsraden van alle scholen.

In de MR zitten vertegenwoordigers van zowel ouders (de oudergeleding) als personeel (de personeelsgeleding). Onze MR telt 6 leden. Namens de ouders zijn dit  Hajo Groeneveld, Nancy Melchiors en Norman Zwijssen. De personeelsgeleding bestaat uit Danny, Marian en Michelle.

In de GMR zit namens De Bloemaert Wendy Snelders.

Heeft u vragen over de MR, heeft u ideeën voor onze school of loopt u ergens tegenaan wat u graag in de MR besproken wilt zien? Spreek één van de leden aan of mail ons op bsdebloemaertmr@xpectprimair.nl 
Cookie instellingen